هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)

هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)

محورهاي اصلي و فرعي:

الف - سياست گذاري و برنامه ريزي انرژي
1. مطالعه تطبيقي نظام ها و ساختار حاكميتي
2. بخش انرژي و سند چشم انداز
3. آمايش سرزمين و برنامه ريزي منطقه اي
4. كاربرد برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي عملياتي
5. بخش انرژي و برنامه هاي توسعه پنجساله كشور
6. قوانين، مقررات، استانداردها و دستورالعمل هاي مورد نياز سيستم انرژي
7. ظرفيت سازي نيروي انساني در بخش انرژي
8. بحران هاي اقتصادي جهاني و دورنماي انرژي در كشور
9. سياست هاي اصل 44 و خصوصي سازي در بخش انرژي
10. ايران و سازمان هاي بين المللي انرژي
11. روشهاي نوين تامين منابع مالي در بخش انرژي
12. اصلاح ساختاري در بخش انرژي كشور – ضرورتها و راه كارها
13. تدوين طرح جامع انرژي كشور- ضرورتها، شاخص ها و ويژگي ها

ب - مديريت عرضه و تقاضاي انرژي
1. بهينه سازي عرضه انرژي : توليد، پالايش، انتقال، توزيع و ذخيره سازي
2. بهينه سازي مصرف انرژي و راهكارهاي كاهش تلفات در بخش هاي ساختمان،صنعت،حمل و نقل و .......
3. چالش ها، فرصت ها و راهكارهاي كاهش شدت انرژي در بخش هاي ساختمان،صنعت، حمل و نقل و .......
4. امنيت عرضه انرژي
5. مدل هاي عرضه و تقاضاي انرژي
6. فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش انرژي
7. جايگاه انرژي هاي تجديد پذير
8. صادرات و واردات حامل هاي انرژي
9. تنوع در سبد عرضه انرژي
10. اصلاح الگوهاي مصرف در بخش انرژي
11. تدوين و اجراي معيارها و استانداردهاي انرژي
12. آثار اجراي طرح تحول اقتصادي بر عرضه و تقاضاي انرژي
13. بهبود و افزايش كيفيت حاملهاي انرژي

ج – قيمت گذاري، يارانه و بازار انرژي
1. نقش دولت در تنظيم بازار انرژي
2. هدفمند سازي و شفاف سازي يارانه هاي بخش انرژي
3. سياست ها و روش هاي قيمت گذاري انرژي در ايران
4. بررسي تطبيقي قيمت تمام شده انرژي در ايران و جهان و راهكارهاي كاهش آن
5. مقايسه تطبيقي آثار سياستهاي قيمتي و غيرقيمتي در بخش انرژي
6. بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي تعديل قيمت حاملهاي انرژي بر بخش خانگي، بنگاه هاي اقتصادي و دولت

د – انرژي هاي تجديد پذير و فناوري و نو آوري درحوزه انرژي
1. كسب دانش فني و بومي سازي فن آوري هاي پيشرفته
2. فن آوري هاي نوين در بهره وري و كارايي انرژي
3. استراتژي ها و سياست هاي توسعه نوآوري و فن آوري در بخش انرژي
4. فن آوري هاي سازگار با محيط زيست در بخش انرژي
5. تجاري سازي تحقيقات كاربردي در بخش انرژي
6. سيستم هاي توليد پراكنده و متمركز و توليد همزمان برق، حرارت و برودت (CCHP)
7. فن آوري هاي انرژي هاي تجديد پذير

ﻫ – انرژي، محيط زيست و توسعه پايدار
1. قوانين، مقررات و استانداردهاي زيست محيطي در بخش انرژي
2. برنامه ريزي جامع، مديريت و پايش زيست محيطي در بخش انرژي كشور
3. تاثيرات كنوانسيون ها ، معاهدات و قوانين بين المللي زيست محيطي بر بخش انرژي كشور
4. مخاطرات و آلودگي هاي زيست محيطي بخش انرژي كشور : ضرايب انتشار ، روند انتشار انواع آلاينده ها و گازهاي گلخانه اي
5. ساز و كارهاي انگيزشي و اقتصادي كاهش انتشار انواع آلاينده ها و گازهاي گلخانه اي در بخش انرژي
6. هزينه هاي اجتماعي بخش انرژي
7. نقش و عملكرد تسهيلات مالي و ساز و كارهاي زيست محيطي در بخش انرژي كشور
8. اثرات متقابل تغييرات آب و هوا و گرمايش جهاني و بخش انرژي

نظرات