دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش

دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش

اهداف برگزاري كنفرانس

آشكار نمودن ضرورت و نقش سرنوشت ساز مديريت دانش سازماني در آينده سازمانها
تبادل دانش و تجربيات انديشمندان و شركتهاي صاحب تجربه در زمينه مديريت دانش
تشويق انديشمندان و صاحبنظران مديريت دانش و حوزه هاي وابسته به ارائه دستاوردهاي علمي
بررسي دستاوردهاي ارزنده مديران و كارشناسان سازمانها و شركتهاي مختلف در زمينه مديريت دانش
جلب نظر سياستگذاران عالي و مديران ارشد دولتي و خصوصي نسبت به مديريت دانش

محورهاي علمي دومين كنفرانس ملي مديريت دانش
نقش، جايگاه و توانمندي هاي مديريت دانش در عرصه هاي اقتصادي، صنعتي و اجتماعي
مديريت دانش: يادگيري، خلاقيت، نوآوري، كارآفريني و مزيت هاي پايدار
مهندسي و معماري دانش و رويكردهاي عملياتي كردن نظام مديريت دانش
تبيين برنامه هاي تاكتيكي، بلند مدت و استراتژيك مديريت دانش
شناخت عوامل موفقيت در تدوين و استقرار نظام مديريت دانش
رويكردهاي دستيابي به دانش فردي و سازماني و راه هاي تقويت و غني سازي آن
تبيين محك زني ها، الگوها و تجربيات مديريت دانش در عرصه هاي ملي و بين المللي
راهكارهاي نهادينه سازي، مستندسازي، بازخواني و ارزشيابي دانش

نظرات