پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو

پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو

اهداف

هم افزايي اطلاعاتي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي فناوري نانو
افزايش سطح كيفي تحقيقات درزمينه فناوري نانو
آشنايي محققان فناوري نانو با تحقيقات انجام شده

نظرات