اولین همایش ملی مدیریت کارآفرینی و توسعه منطقه ای

اولین همایش ملی مدیریت کارآفرینی و توسعه منطقه ای

اهداف همايش:

ترويج فرهنگ كار آفريني بارويكرد منطقه اي
ايجاد زمينه هاي تبادل نظروتعامل ميان صاحبنظران وانديشمندان  كار آفريني
شناسايي قابليت ها وتوانمندي هاي بومي ومنطقه اي در راستاي توسعه كسب كارهاي جديد
معرفي راهبردهاي نوين توسعه منطقه اي با رويكردمديريت كار آفريني وتوسعه منطقه اي
توسعه وترويج فرهنگ تحقيق وپژوهش درزمينه كار آفريني وتوسعه منطقه اي
معرفي دستاوردهاي تحقيقاتي پژوهشي وكاربردي در زمينه مديريت مديريت كار آفريني وكسب كارهاي جديد
حمايت فكري ازكارآفرينان موفق با رويكردتوسعه منطقه اي
شناسايي نيازهاوالزامات توسعه كارآفريني در منطقه
بررسي موانع ومحدوديت هاي توسعه كار آفريني در كشور


محور هاي اصلي همايش
·   مباني نظري، الگوها و انواع كارآفريني در حوزه هاي مختلف
·   دولت، كارآفريني و توسعه منطقه اي
·   كارآفريني سازماني و شركت هاي كارآفرين
·   خصوصي سازي، كارآفريني و توسعه منطقه اي
·   صنعت گردشگري، كارآفريني و توسعه منطقه اي
·   فناوري اطلاعات، كارآفريني ديجيتالي و توسعه منطقه اي
·   پارك هاي فناوري، مراكز رشد و سازمان هاي مشاوره اي
·   تعاوني ها، كارآفريني و توسعه منطقه اي
·   بنگاه هاي كوچك و متوسط (SME s) و توسعه منطقه اي
·   صنعت و دانشگاه، مراكز آموزش عالي، كارآفريني و توسعه منطقه اي
·   شهر كارآفرين و توسعه منطقه اي·   كارآفريني و توسعه روستايي
·   فرهنگ، كارآفريني و توسعه منطقه اي
·   كارآفريني اجتماعي، سرمايه اجتماعي و توسعه منطقه اي
·   بازاريابي، كارآفريني و توسعه منطقه اي
·   صنايع دستي، كسب و كارهاي خانگي و محلي و توسعه منطقه اي
·   نقش مناطق آزاد تجاري در كارآفريني و توسعه منطقه اي
·   بازارچه هاي مرزي، كارآفريني و توسعه منطقه اي

نظرات