همایش تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (ریاضیات و نجوم)

همایش تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (ریاضیات و نجوم)

محورهاي اصلي

  •  معرفي رياضي دانان  و منجمان برجسته اسلام و ايران
  •  معرفي آثار ، دستاوردها و نوآوري ها ي رياضي دانان و منجمان اسلام و ايران
  •  كابرد رياضيات و نجوم در عرصه تمدن اسلام و ايران
  •  تاثير رياضيات و نجوم  دوره اسلامي در غرب

نظرات