هفتمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور

هفتمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور

موضوعات و محورهاي همايش

هفتمين همايش ملي شيمي دانشگاه پيام نور به منظور ايجاد زمينه مناسب جهت هم انديشي، بحث و تبادل نظر در زمينه آخرين دستاوردهاي علمي، تحقيقاتي و صنعتي پژوهشگران شيمي كشور برگزار مي شود. موضوعات مورد بحث در اين همايش شامل: شيمي تجزيه- شيمي آلي- شيمي معدني- شيمي فيزيك و همچنين زمينه هاي ديگر مرتبط با شيمي مي باشد.

نظرات