نخستین همایش ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمینی(ره)

نخستین همایش ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمینی(ره)

محورهاي همايش

الف- مباني، اصول
1- ديدگاهها ومباني فلسفي رهبري حضرت امام (ره)
 مباني معرفت شناختي
 مباني انسان شناختي
 مباني هستي شناختي
 مباني روش شناختي
 مباني ارزش شناختي

2- عوامل و ابعاد مؤثر در رهبري امام (ره)
 شخصيت و محيط خانوادگي (زندگي خانوادگي)
 زندگي اجتماعي
 زندگي سياسي
 زندگي عرفاني
 زندگي علمي
 جامعيت رهبري امام (ره) و نظام يك پارچه شخصيتي ايشان در رهبري

3- اصول رهبري امام (ره)
 اسلام خواهي و تأثير آن در رهبري امام (ره)
 تقيد به شرع مقدّس
 رحمت و گذشت
 اميد به آينده
 اعتقاد به نقش مردم در مبارزه
 صلابت و قاطعيت
 حفظ نظام اسلامي
 شناخت افراد، اوضاع و جريانات
 فراست و تيزبيني
 مبارزه با حاكميت هاي غيرالهي و طاغوت ها
 شجاعت
 اعتقاد به سياست نه شرقي، نه غربي
 صراحت لهجه
 نظارت بر امور
 ساير

4- رويكردهاي رهبري امام (ره)
 رهبري تحوّل آفرين امام (ره) – (امام (ره) در نقش رهبر تحوّل آفرين)
 رهبري آينده پرداز امام (ره) (امام (ره) در نقش رهبري آينده پرداز)
 رهبري الهام بخش امام (ره)
 رهبري خدمتگذاري امام (ره)
 رهبري معنوي امام (ره)
 رهبري عاطفي امام (ره)
 رهبري اخلاقي امام (ره)
 رهبري پايدار امام (ره)
 ساير

5- سطوح رهبري امام (ره)
 رهبري استراتژيك امام (ره)
 رهبري تاكتيكي امام (ره)
 رهبري عملياتي امام (ره)
 رهبري پيچيده امام (ره)

6- سلسله مراتب رهبري امام (ره)
 رهبري خويشتن امام (ره)
 رهبري گروهي (خانواده) امام (ره)
 رهبري سازماني امام (ره) (در حوزه هاي علميّه، و ...)
 رهبري ملّي امام (ره)
 رهبري جهاني امام (ره)

7- قلمروهاي رهبري امام (ره)
 رهبري ديني امام (ره)
 رهبري سياسي امام (ره)
 رهبري اجتماعي امام (ره)
 رهبري فرهنگي امام (ره)
 رهبري اقتصادي امام (ره)
 ساير قلمروها

8- چالش ها و موانع رهبري امام (ره)
 چالش ها و موانع  فرهنگي
 چالش ها و موانع اقتصادي
 چالش ها و موانع سياسي
 چالش ها و موانع اجتماعي
 ساير

9- رويكردهاي پيروي و انواع پيروان در رهبري امام (ره)
 پيروي اعتقادي- ديني نسبت به  رهبري امام (ره)
 پيروي سياسي در رهبري امام (ره)
 پيروي اجتماعي در رهبري امام (ره)
 پيروي اقتصادي در رهبري امام (ره)
 پيروي فرهنگي در رهبري امام (ره)
 رابطه ي امام (ره) با پيروان و بالعكس و نگاه آنان به يكديگر
 الگوي پيروي در مكتب امام (ره)
 اعتماد سازي امام (ره) در پيروان
 انتظارات امام (ره) از پيروان و بالعكس
 روش هاي توسعه رهبري در پيروان در سيره ي نظري و عملي امام (ره)
 
10- نقش و تأثير رهبري امام بر تحولات آينده
 استمرار ايده ها و انديشه هاي رهبري امام ( ره )
 ترسيم نقشه رهبري امام (ره) با رويكرد هاي گوناگون ترسيم نقشه ي رهبري
 بالندگي و پويايي رهبري امام (ره)
 تأثيرات امام (ره) و رهبري ايشان بر رهبران داخلي و خارجي
 ارزش ها و چشم انداز و آرمان هاي رهبري امام (ره)
 تأثيرات رهبري امام (ره) در توانمندسازي پيروان براي رهبري آينده ي جهان
 نقش رهبري در توسعه ي فرهنگ مهدويت
 تجلّيات رهبري امام (ره) در حضرت آيت ا... العظمي خامنه اي دام ظلّه العالي
 تجلّيات رهبري امام (ره) در ائمه ي جمعه و جماعات و ...
 روش هاي توسعه ي رهبري در سيره ي نظري و عملي امام (ره)
 توصيه هاي امام (ره) به رهبران آينده
 هشدارها و نگراني هاي امام (ره) درباره ي رهبري در آينده
 رهبري امام (ره) فراتر از زمان و مكان

ب- مصداق هاي رهبري و آثار و بركات وجودي رهبري امام (ره)
11- رهبري امام (ره) قبل از انقلاب اسلامي
12- رهبري امام (ره) در پيروزي انقلاب اسلامي
13- رهبري امام (ره) پس از پيروزي انقلاب اسلامي
 رهبري امام (ره) در رابطه با دولت هاي حاكم در نظام مقدّس جمهوري اسلامي ايران (قوّه مجريه)
 رهبري امام (ره) در رابطه با قوّه مقننّه
 رهبري امام (ره) در رابطه با قوّه قضائيه
 امام خميني ( ره ) و مديريت بحران
 رهبري امام (ره) در رابطه با نهادهاي انقلاب اسلامي  (سپاه، جهاد، كميته امداد و ...)
 رهبري امام (ره) در رابطه با نهضت هاي جهان اسلامي
 رهبري امام (ره) در حوزه هاي علميه و براي حوزه هاي علميه
 رهبري امام (ره) در حج (امور بين الملل اسلامي)
 رهبري امام (ره) در نهضت هاي مستضعفين جهان
 نمونه هاي موفقيت هاي امام (ره) در رهبري
 امام (ره) در نگاه امام (ره)
 جلوه هاي كرامت امام (ره) در رهبري
 ساير ابعاد و مصداق هاي رهبري امام (ره)

 

نظرات