دومین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور سراسر کشور

دومین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور سراسر کشور

محورهاي دومين همايش ملي جغرافيا

- بررسي شيوه هاي نوين آموزش در حوزه علوم جغرافيا
- گرايش هاي جديد در جغرافيا
- جغرافيا در برنامه ريزي شهري
- جغرافيا در برنامه ريزي روستايي
- جغرافيا در مخاطرات محيطي
- جغرافيا و مخاطرات انساني
- جغرافيا وبرنامه ريزي توريسم
- جغرافيا در برنامه ريزي اقتصادي
- پژوهش هاي اقليم شناسي
- پژوهش هاي GIS- سنجش از دور
- مطالعات سياسي و نظامي
- برنامه ريزي منطقه اي وآمايش سرزمين
- پژوهش هاي ژئومورفولوژي

نظرات