اولین کنفرانس بازار کربن و مکانیسم توسعه پاک در پتروشیمی و صنایع مرتبط

اولین کنفرانس بازار کربن و مکانیسم توسعه پاک در پتروشیمی و صنایع مرتبط

اهداف كنفرانس
شناسايي پتانسيل‌ها و فرصت‌هاي موجود براي اجراي پروژه‌هاي مكانيسم توسعه پاك در صنعت پتروشيمي
شناسايي موانع موجود در توسعه پروژه‌هاي مكانيسم توسعه پاك
ارايه راهكارهاي لازم در جهت تسريع توسعه پروژه‌ها
 
محورهاي علمي
1- بهينه سازي مصرف انرژي
2- مديريت دي اكسيد كربن
3- نقش درآمدهاي كربن در توجيه پذيري پروژه هاي زيست محيطي
4- كاهش و بازيابي گازهاي ارسالي به فلر
5- بهبود فرآيندي در جهت كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي
6- فرآيندهاي نوين با شدت انتشار پايين(كم كربن)
7- جايگزيني سوختهاي مايع با سوختهاي كم كربن
 

نظرات