اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی

اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی

محورها كنفرانساولين كنفرانس ملي تصادفات و سوانح جاده اي و ريلي
۱. سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي و تحليل تصادفات
۲. تكنيكهاي تحليل آماري و تحليل تصادفات
۳. جمع آوري اعتبار سنجي اطلاعات تصادفات
۴. حمل و نقل ريلي و تصادفات
۵. رانندگان وتاثير رفتاري در تصادفات
۶. ايمني و استاندارد نگهداري و ساخت جاده ها
۷. نانو تكنولوژي در ايمني حمل و نقل
۸. تكنيكهاي مدرن مديريتي و مديريت ايمني راه
۹. آموزش وارزيابي كاربران جاده ها
۱۰. نقاط پرحادثه و روشهايي شناسايي
۱۱. ايمني عابرين پياده و موتورسيكلت
۱۲. اثرات روانشناختي و جامعه شناختي تصادفات جاده اي
۱۳. جايگاه پليس و مقررات راهنمايي و رانندگي
۱۴. جايگاه نهادهاي قانونگذار و كاستي هاي قانوني
۱۵. ايمني راه و تجهيزات و علائم ايمني
۱۶. جايگاه امداد و نجات و فوريت هاي پزشكي
۱۷. مديريت سوانح و هماهنگي سازمان هاي مرتبط
۱۸. جايگاه بيمه و مباحث اقتصادي
۱۹. حمل و نقل هوشمند و سيستمهاي مدرن كنترلي
۲۰. نقش صنعت خودروسازي در تصادفات
۲۱. جايگاه انجمن هاي صنفي و سازمان هاي مردمي در تصادفات
۲۲. نقش مديريت تقاطع هاي همسطح راه آهن در كاهش تصادفات

 

نظرات