هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

اين سمينار با محوريت تأثير تغيير اقليم بر ديناميك رودخانه تشكيل مي‌شود و ساير محورهاي سمينار به شرح زير است:

  مديريت رسوب و فرسايش رودخانه
       روشهاي برآورد رسوب
       فرسايش سواحل و بستر و روشهاي كنترل آن
       رسوب‌گذاري و روشهاي كنترل آن
       آب‌شويي مخازن سدها

  مرفولوژي رودخانه
       ابعاد هندسي، فرم بستر و شكل رودخانه
       تأثير معادن شن و ماسه
       تأثير تغيير فرم بر پايداري سازه‌هاي هيدروليكي

  مدلسازي در مهندسي رودخانه
       كاربرد مدلهاي فيزيكي و رياضي
       مدلهاي با مقياس كوچك
       واسنجي و تائيد مدلهاي رياضي

  سازه‌هاي هيدروليكي در رودخانه‌ها
       معيارهاي طراحي براي پايداري
       آب‌شستگي در اطراف سازه‌ها و روش‌هاي كنترل آن
       رسوبگذاري در اطراف سازه‌ها و روشهاي كنترل آن
       سازه‌هاي كنترل سيل

  هيدروليك جريان در رودخانه
       دبي و پهنه بندي سيلاب
       سيستم‌هاي هشدار سيل
       رودخانه‌هاي جزر و مدي

  جنبه‌هاي زيست محيطي رودخانه‌ها
       كيفيت آب كشاورزي و شرب
       روشهاي بيوتكنيك در مهندسي رودخانه

       اثرات زيست محيطي طرح هاي مهندسي رودخانه

  مديريت يكپارچه حوزه و رودخانه
       مديريت بهره‌برداري از رودخانه در شرايط خشكسالي

  كاربرد GIS، RS و مهندسي ارزش در مهندسي رودخانه

  روشهاي نوين اندازه‌گيري و مانيتورينگ جريان و رسوب در رودخانه‌ها

  اثرات اقتصادي، اجتماعي، حقوقي و سياسي طرح هاي مهندسي رودخانه

نظرات