سومین کنفرانس احتراق ایران

سومین کنفرانس احتراق ایران

اهداف كنفرانس: الف) معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري در زمينه سوخت و احتراق
ب) فراهم نمودن زمينه تبادل تجربيات علمي و فني متخصصين دانشگاهي و صنعتي
ج) تقويت ارتباط بين‌المللي مراكز علمي پژوهشي و صنعتي در زمينه سوخت و احتراق

محورهاي كنفرانس:
1 - تئوري سوخت و احتراق
سوخت‌هاي جامد، مايع و گاز، شعله‌هاي آرام و آشفته، شعله‌هاي پيش آميخته و نفوذي، امواج تراك، سينتيك شيميايي، روشهاي عددي و تجربي در احتراق، ترموديناميك و انتقال حرارت.
2 - سوخت و احتراق صنعتي
بهينه سازي مصرف سوخت، مشعل‌ها و كوره‌هاي صنعتي، بهينه سازي احتراق، فناوريهاي پيشرفته.
3 - موتورهاي درونسوز
شبيه سازي جريان درون موتور، فناوريهاي نو در طراحي موتور، CNG، بيوسوخت
4 - سيستم هاي پيشرانش
موتور راكت، موتورهاي هواتنفسي، توربين گاز
5 - مديريت و اقتصاد سوخت و احتراق
مديريت مصرف سوخت در ساختمان و صنعت اقتصاد سوخت در نيروگاهها و پالايشگاهها، اقتصاد منابع هيدروكربني، مدل هاي اقتصادي بهينه سازي مصرف سوخت، اقتصاد سوخت در حمل و نقل و مديريت عرضه و تقاضاي سوخت.
6 - احتراق و محيط زيست
موتورهاي سازگار با محيط زيست، سوخت هاي سازگار با محيط زيست، آلودگي هاي هوا، آب و خاك، استانداردهاي زيست محيطي

نظرات