چهارمین همایش ملی ایمنی در بنادر

چهارمین همایش ملی ایمنی در بنادر

اهداف كنفرانس:

تبادل تجارب و دانش روز متخصصين، صاحب‌نظران و انديشمندان فعال در حوزه ايمنى بنادر
جلب مشاركت شركت‌هاى خصوصى طرف قرارداد سازمان بنادر و دريانوردى به منظور ارتقاء ايمنى بنادر كشور
استفاده از تجارب موفق شركت‌هاى پيش‌رو در استقرار نظام مديريت ايمنى در بنادر
ايجاد محيطى پويا به منظور بهبود مستمر وضعيت ايمنى بنادر با مشاركت سازمان بنادر و دريانوردى و جامعه بندرى
افزايش سطح ايمنى به منظور ارتقاء جايگاه بنادر كشور در منطقه و در نتيجه افزايش مبادلات دريايى با كشورهاى منطقه

محورهاي تخصصي:
  رهبرى ايمنى در بنادر
  o نقش سازمان بنادر به عنوان سياست گذار و تدوين كننده استاندارد هاى ايمنى بنادر
  o نقش سازمان بنادر در سيستم مديريت ايمنى بنادر
  o الگوى مناسب تعامل سيستم ايمنى سازمان با سيستم هاى ايمنى اعضاء جامعه بندرى
  o نقش ادارات بنادر ( Port Authorities ) به عنوان كنترل كننده و رهبر سيستم ايمنى در بندر
  o ساختار حاكميتى و سازمانى مناسب براى رهبرى ايمنى
  o استراتژى مناسب براى رهبرى كارآمد ايمنى در بنادر
  o زيرساخت هاى قانونى، سخت افزارى و نرم افزارى مناسب براى رهبرى ايمنى

  مديريت ريسك‌هاى عملياتى
  o الگوهاى برنامه ريزى، مقابله و كاهش ريسك هاى عملياتى در بنادر
  o تكنيك هاى عملياتى براى كاهش خطرات عملياتى
  o تكنولوژى هاى جديد در كاهش ريسك هاى عملياتى بنادر

  انتقال تجربيات موفق و كارهاى گروهى
  o بيان تجربيات موفق در ارتباط با هريك از محورهاى همايش
 
  نقش جامعه بندرى در ارتقاء ايمنى بنادر
  o جايگاه اعضاء جامعه بندرى در ارتقاء ايمنى
  o ظرفيت نقش پذيرى جامعه بندرى در ايمنى بنادر
  o الگو هاى مميزى، ارزيابى و رتبه بندى ايمنى جامعه بندرى
  o الگوى تعامل سيستم هاى ايمنى اعضاء جامعه بندرى با سيستم ايمنى سازمان

  مديريت شرايط اضطرار و بحران در بنادر
  o الگوهاى مختلف مديريت شرايط اضطرار در بنادر
  o تدوين دستورالعمل هاى مقابله براى بحران هاى بندرى شامل:
  o آلودگى نفتى
  o تصادمات دريايى و بندرى بحران زا
  o حريق هاى وسيع
  o خرابيهاى وسيع تجهيزات عمده
  o انتشار مواد خطرناك
  o بحرانهاى طبيعى
  o اعتصابات و بحران هاى انسان ساخت

جنگ و بحران هاى امنيتى

نظرات