اولین همایش ملی امنیت و توسعه گردشگری

اولین همایش ملی امنیت و توسعه گردشگری

<p>محورهاي همايش:<br />1-  امنيت و ابعاد اقتصادي گردشگري.<br />2-  امنيت و ابعاد اجتماعي گردشگري.<br />3-  امنيت و ابعاد سياسي گردشگري.<br />4-  امنيت و ابعاد فرهنگي گردشگري.<br />5-  امنيت و ابعاد زيست‌محيطي گردشگري </p><p><br />1-  شناسايي فرصت‌ها، چالش‌ها، تهديدها و بررسي راهبردهاي امنيتي در توسعه پايدار گردشگري.<br />2-  دستيابي به مؤلفه‌هاي امنيت عمومي تأثيرگذاز بر توسعه پايدار گردشگري در افق چشم‌انداز 1404.<br />3-  ايجاد و گسترش تعاملات بين سازماني به منظور ارتقاء توانمندي در توسعه پايدار گردشگري.<br />4-  شناسايي نخبگان و فرهيختگان صاحب‌نظر در حوزه توسعه پايدار گردشگري به منظور بهره‌گيري از تخصص و توان آنها.<br />5-  بررسي نقش توسعه پايدار گردشگري در ايجاد همبستگي اجتماعي و ارتقاء شور و نشاط در جامعه.</p>

نظرات