همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور در برنامه پنجم

همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور در برنامه پنجم

امروزه برگزاري همايش ها بعنوان راهبردي به منظور دستيابي به اهداف و ارتقاء كيفيت برنامه ها و سياستگذاريها، مبتني بر خرد جمعي و بر پايه مستندات علمي و تجارب عملي در ميان دولتمردان كشورهاي جهان بشمار مي آيد.
همايش "پيشرفت و توسعه علمي در برنامه پنجم" ماحصل همفكري و تشريك مساعي 197 انجمن علمي كشور در گروهاي پنجگانه فني ومهندسي، علوم انساني، علوم پايه، كشاورزي و گروه بين رشته اي در سال1388 مي باشد كه اهم اهدافي همچون تبيين جايگاه انجمن هاي علمي در برنامه ريزي ها و سياستگذاري هاي كلان كشور و بررسي گذشته، حال و آينده انجمن هاي علمي در ايران را دنبال مي كند.
با نگاهي اجمالي به جايگاه انجمن هاي علمي در روند پيشرفت و توسعه كشور شاهد نقش كم رنگ اين تشكلها در تدوين برنامه ها و همفكري در تصميم سازي دستگاههاي اجرايي بوده ايم. در حاليكه براساس آمار منتشره توسط كميسيون انجمن هاي علمي ايران در سال 1387 از مجموع ده ها هزار نفر عضوجذب شده توسط انجمن هاي علمي در شاخه هاي مختلف علوم قريب به 5000 نفر از آنها را اعضاي هيات علمي دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و پژوهشكده ها تشكيل مي دهند كه اين موضوع مويد پتانسيل سرشار از پويايي و غناي علمي و نظري انجمن ها در كشور مي باشد.
در اين راستا انجمن هاي علمي ايران پس از ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياستهاي كلي نظام در تدوين برنامه پنجم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، با فراخوان كميسيون انجمن هاي علمي و تشكيل هسته اوليه با تجزيه و تحليل فرمايشات مقام معظم رهبري و همچنين سند چشم انداز بيست ساله ايران برنامه ريزي هاي اوليه را جهت برگزاري همايشي با محوريت "تبيين جايگاه انجمنهاي علمي پيشرفت و توسعه علمي كشور" بعمل آورد.
نظر به اهميت استفاده از توان فكري، مشورتي و اجرايي انجمن هاي علمي در بر پايي هر چه بهتر اين همايش، پس از فراخوان، كميته هاي علمي و اجرايي در كارگروه هاي تخصصي با حضور مديران و نمايندگان انجمنهاي علمي تشكيل گرديد و در ادامه نيز با برگزاري جلسات هم انديشي و كارشناسي نسبت به تامين محتوا، برنامه ريزي و اجراي همايش پرداخته شد.

نظرات