سومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

سومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

هدف برگزاري كنفرانس

در طي ساليان اخير و با جهش كشور به سمت و سوي صنعتي شدن و به موازات آن افزايش نياز به لجستيك و زنجيره تامين، و وجود نيروهاي متخصص در حوزه مهندسي صنايع، مديريت،‌ حمل و نقل و ساير تخصص هاي مرتبط، تقاضا براي برگزاري كنفرانس لجستيك و زنجيره تامين رشد چشمگيري داشته و كيفيت برگزاري آن تلاش فزاينده اي را طلب مي­كند. به صورت كلي اهداف برگزاري كنفرانس هاي علمي را مي توان به شرح زيربيان نمود:

بهره گيري از آخرين يافته ها و دانش بشري در زمينه هاي كنفرانس

تبادل علمي ميان مجريان طرح ها
ايجاد زمينه همكاري علمي ميان سازمان برگزار كننده كنفرانس با با ساير متخصصين
اطلاع از امكانات  واستعدادها در سطح كشور جهت جلوگيري از دوباره كاري ها و حركتهاي موازي
فراهم سازي زمينه خودباوري و خوداتكايي
ايجاد بستر مناسب جهت تبادل افكار صاحبنظران و مشاركت در تدوين استراتژي كشور
ارزيابي سطح كمي و كيفيت  آموزش و رتبه بندي  و راه هاي ارتقا آن
تبادل تجربيات موفق اجرايي
كاربردي نمودن يافته هاي علمي
جهت بخشيدت به پژوهش ها و تعميق يافته هاي علمي و پژوهشي
آشنايي با مشكلات و چالش هاي توسعه و بكارگيري ساز و كارهاي موضوع كنفرانس

 

اهداف اين كنفرانس
- تعيين چهار چوب آموزش و توسعه منابع انساني
- تصويب استانداردهاي بنيادي توسعه لجستيك و زنجيره تامين
- تشكيل كميته هاي نظارتي / ميزگردها و سمينارها
- استقرار سايت خبر رساني الكترونيكي
- هدايت مطالعات و شناسائي پيشرفت هاي نوين جهان
- استقرار شبكه ارتباطي و اطلاعاتي با بازيگران عرصه لجستيك و زنجيره تامين
- همكاري اثر بخش با كشورهاي منطقه جهت ايجاد فدراسيون منطقه اي بر پايه اكو و كشورهاي جنوبي خليج فارس
- انتشار كتب و نشريات علمي
- ايجاد روابط علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي بين محققان و متخصصاني كه به گونه اي با علم لجستيك سرو كار دارند
- همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح ها و برنامه هاي مربوط به آموزش و پرورش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن
- ترغيب و تشويق محققان و تجليل از پژوهشگران و استادان ممتاز
- ارائه خدمات آموزشي و پرورشي
- تشكيل گردهمايي هاي علمي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي
- گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم لجستيك
-توسعه كمي  وكيفي نيروهاي متخصص
- بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه­هاي مربوط

محورهاي كنفرانس
- مديريت ارتباطات مشتريان و مصرف كنندگان
- مديريت ارتباطات تامين كنندگان و ارزيابي عملكرد آنها
- مديريت لجستيك، يكپارچگي زنجيره تامين، ناب سازي
- استراتژي هاي زنجيره تامين، آناليز روش لجستيك و متدولوژي تامين
- مهندسي جريان فيزيكي زنجيره، الگوريتمها، كانال هاي ارتباطي
- مفاهيم، تئوريها، مباحث نوين، ابزارهاي مديريتي و مهندسي در زنجيره تامين
- مديريت اطلاعات، آناليز داده ها، تحليل نوسانات

نظرات