هشتمین کنفرانس تونل ایران

هشتمین کنفرانس تونل ایران

محورهاي مباحث و مقالات كنفرانس

1- تحقيق و توسعه
  - آموزش و تحقيقات 
  - فناوري هاي جديد در طراحي، اجرا و بهره برداري
  - مهندسي ارزش در فضاهاي زير زميني

2- برنامه ريزي، بررسي و طراحي فضاهاي زير زميني
  - مباني مطالعات وبررسي هاي زمين شناسي و ژئوتكنيك
  - مباني و روش هاي تحليل و طراحي
  - سيستمهاي نگهدارنده
  - رفتار سنجي و ابزار دقيق

3- تكنولوژي ساخت فضاهاي زيرزميني
  - روش هاي اجرا (مكانيزه، چال و انفجار و كند و پوش)
  - فضاهاي زير زميني خاص (پدافند غير عامل، صنعت نفت و گاز ومعادن)
  - فضاهاي زير زميني شهري
  - ريز تونل ها و لوله گذاري بدون حفر باز
  - تاسيسات در فضاهاي زير زميني

4- پيمان ها و قرار دادها
  - مسايل قراردادي و مديريت ريسك
  - مديريت مطالعات، اجرا و بهره برداري
  - آيين نامه ها و استانداردهاي مرتبط با فضاهاي زيرزميني

5- ايمني و محيط زيست
  - اثرات زيست محيطي
  - ملاحظات اجتماعي و زيست محيطي
  - مسايل ايمني-معيارها و استانداردها
  - معماري در فضاهاي زيرزميني

نظرات