پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

 

اهداف همايشتبيين جايگاه آبخيزداري در كاهش، پيشگيري و كنترل
خسارات و پيامدهاي ناشي از بلاياي طبيعي
نقش آبخيزداري به عنوان عامل افزاينده در نسبت سود به هزينه اعتبارات استاني
تبادل اطلاعات علمي بين كارشناسان و پژوهشگران، بخش  آموزش، اجراء و تحقيقات
آبخيزداري كشور

 

نظرات