یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

محورهاي همايش:

1) صنايع كشتي سازي
2) اقتصاد و دريا
3) مواد و تجهيزات
4) صنايع فراساحل
5) حمل و نقل دريايي
6) فيزيك دريا و اقيانوس شناسي
7) مديريت و برنامه ريزي
8) صنايع دريايي و امور دفاعي
9) ايمني و محيط زيست دريايي
10) قوانين، استانداردها و كنوانسيونهاي بين المللي

نظرات