دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

اهداف كنفرانس
- نوآوري و شكوفايي در استقرار و تثبيت مديريت واحد شهري با تكيه بر فناوري اطلاعات
- توسعه ملي و داشتن جامعه مدرن در سايه تفكر و اقدامات الكترونيكي
 

محورهاي كنفرانس
- ضرورت كاربرد ICT در ارائه خدمات شهري
- بررسي نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت و خدمات شهري
- بررسي و ارائه مدلهاي موفق شهرداري الكترونيكي در ايران و ساير كشورها
- مديريت الكترونيكي، شهرداري الكترونيكي و شهروند الكترونيكي
- امنيت اطلاعات در شهرداري الكترونيكي
- نقش آموزش الكترونيكي در انضباط اجتماعي
- استانداردها و زيرساختهاي ارتباطي و مخابراتي مورد نياز در شهرداري الكترونيكي
- چالشهاي توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات در شهرداريها
- قابليتهاي كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
- مديران و فناوري اطلاعات
- نقش افراد در سازمانهاي فناوري اطلاعات
- نقش فناوري اطلاعات در تعامل بهينه بانكها ، بنگاههاي اقتصادي ، تامين اجتماعي ، بيمه ها ، مراكز خدماتي و شهرداريها
- سيستم هاي هوشمند حمل و نقل (ITS) و كاربردهاي آن در مديريت شهري
- ضرورت ايجاد شهرداري الكترونيكي براي شهرهاي كوچك و مشكلات اجرايي شهرداري الكترونيكي در شهرهاي بزرگ
- مديريت فناوري اطلاعات در شهرداريها و آشنايي با استانداردهاي مربوطه
- سرويسهاي الكترونيكي (E-Service) در ارائه خدمات شهري
- نقش شهرداريهاي الكترونيكي در توسعه و تحقق دولت الكترونيكي

نظرات