دومین کنفرانس بین المللی آنالیز غیر خطی وبهینه سازی

دومین کنفرانس بین المللی آنالیز غیر خطی وبهینه سازی

بااستعانت از خداوند متعال، در راستاي تحقق اهداف كنفرانسهاي تخصصي، به منظور اعتلاي سطح دانش رياضي و جهت ايجاد محيطي مناسب براي تبادل نظر رياضيدانان داخل و خارج، كنفرانس بين المللي آناليز غير خطي وبهينه سازي در روزهاي 23 تا25 ارديبهشت 1388 در گـروه رياضي دانشـگاه اصفهان بـرگـزار مي گردد. برنامه هاي اين كنفرانس در قالب سخنرانيهاي عمومي (50 دقيقه اي ) وسخنرانيهاي تخصصي (20 دقيقه اي ) ارائه مي گردد. بدينوسيله از عموم علاقه مندان ، اعضاي پيوسته انجمن رياضي ايران ، اعضاي هيأت علمي و تنها دانشجويان دكتري صميمانه دعوت مي نمايد تا با حضور فعال و پوياي خود اين كنفرانس را غني تر سازند.

نظرات