نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد2800)؛ حال و آینده

نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد2800)؛ حال و آینده

مباحث علمي كنفرانس:

1- ملاحظات ژئوتكنيكي
1-1 طراحي ساختمانها در نزديكي گسلها
1-2 ناپايداريهاي ژئوتكنيك لرزه اي :
- روانگرايي
- زمين لغزش و سنگريزش
- فرونشست
- گسلش
1- 3 ضوابط پي بر روي سطح شيبدار

2- گروه بندي ساختمانها
2-1 بر حسب اهميت آنها
2-2 بر حسب شكل آنها
2-3 بر حسب سيستم سازه اي آنها

3- روشهاي تحليل ساختمانها در برابر نيروي زلزله
3-1 تحليل استاتيكي خطي و غيرخطي
3-2 تحليل ديناميكي خطي و غيرخطي
3-3 ميزان مشاركت بار زنده در محاسبه نيروي جانبي زلزله

4- روابط مربوط به زمان تناوب اصلي نوسان (T)

5- ضريب رفتار سيستمهاي مختلف ساختماني (R)
5-1 تركيب سيستمها در پلان
5-2 تركيب سيستمها در ارتفاع

6- نيروي جانبي ناشي از زلزله
6-1 در ارتفاع ساختمان
6-2 در پلان ساختمان

7- اثر پيچش در ساختمان

8- پهنه بندي لرزه اي

9- شتاب مبناي طرح براي پهنه هاي مختلف

10- طبقه بندي نوع زمين

11- ضريب بازتاب ساختمان
11-1 طيف طرح استاندارد
11-2 طيف طرح ويژه ساختگاه

12- ويِژگيهاي شتاب نگاشتها و مقياس كردن آنها

13- زلزله سطح بهره برداري

14- تغييرمكان جانبي نسبي طبقات

15- اثر

16- ديافراگمها و نيروي جانبي مؤثر بر آنها

17- سختي مؤثر سازه هاي بتني (ترك خوردگي مقاطع)

18- اعضاي غيرسازه اي، قطعات الحاقي، تجهيزات و تأسيسات مكانيكي و برقي

19- سازه هاي غيرساختماني

20- ساختمانهاي با مصالح بنايي غيرمسلح
20-1 محدوديتها
20-2 بازشوها
20-3 ديوارهاي سازه اي و غير سازه اي
20-4 كلاف بندي افقي و قائم
20-5 سقفها، نماسازي و خرپشته

21- ساختمانهاي با مصالح بنايي مسلح

22- روشهاي كاربردي طراحي بر اساس عملكرد

23- بهينه سازي هزينه و ايمني در طراحي لرزه اي سازه ها

نظرات