اولین کنفرانس رشد بلور ایران

اولین کنفرانس رشد بلور ایران

هدف كنفرانس

هدف از اين كنفرانس اولين گام در جهت نزديك كردن متخصصان رشد بلور، ارائه نتايج كارهاي پژوهشي انجام شده و در حال اجرا در ايران، مطرح كردن آخرين تحولات و دستاوردهاي مهم علم و فناوري رشد بلور و لايه نشاني و بحث درباره برنامه ريزيهاي پژوهشي و همكاريهاي مشترك بين دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي كشور است.

زمينه هاي مورد بحث

انواع روشهاي رشد بلور، تجربي و نظري
رشد لايه‌هاي نازك
رشد نانوبلورها و نانوساختارها
تبلور صنعتي
مشخصه يابي بلورها و لايه‌هاي نازك
قطعات بلوري

نظرات