دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن

دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن

محورهاي تخصصي كنفرانس : مترو و سيستم هاي ريلي درون شهري ماشين آلات ريلي خط و سازه هاي ريلي راه آهن برقي كنترل و سيگنالينگ اقتصاد و حمل و نقل ريلي مديريت و بهره برداري راه آهن ايمني در راه آهن

نظرات