اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

اهداف كنفرانس

فرآيندهاي جداسازي مواد به منظور تهيه دو يا چند محصول مشخص از مخلوط مواد مختلف به كار مي‌روند. اين فرآيندها بر اساس خواص فيزيكي و يا شيميائي مواد عمل نموده و كاربردهاي وسيعي در علوم و مهندسي دارند. هدف از برگزاري اين همايش كمك به توسعه و اعتلاي فعاليتهاي پژوهشي و فراهم نمودن زمينه براي تبادل نظريه‌ها و اطلاعات علمي بين مراكز دانشگاهي، پژوهشي و صنعتي مي باشد.

نظرات