همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی

همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی

اهداف كنفرانس:
1- نقش سامانه اطلاعات جغرافيايي بر توسعه صنعت دفاعي
2- تاثير سامانه اطلاعات جغرافيايي در جنگ‌هاي اخير
3- ارائه پيشرفت‌هاي علمي و تكنولوژيك در سامانه اطلاعات جغرافيايي با تاكيد بر حوزه دفاعي


محورهاي علمي همايش
1-  GIS در اصلاح الگوي مصرف
2-  GIS در ملاحظات دفاعي، امنيتي، جغرافيايي و آمايش سرزمين
3- GIS در سند چشم انداز، دولت و حاكميت الكترونيكي
4- GIS در جنگ هاي آينده
5- GIS در شبكه هاي شرياني حمل و نقل كشور و ناوبري و لجستيك
6-  GIS در پدافند غيرعامل، مديريت بحران و حوادث غير مترقبه
7-  GIS در بهره وري تسليحات و تجهيزات دفاعي و امنيتي
8- مراكز داده و داده كاوي در سامانه هاي اطلاعات مكاني
9- GIS در سامانه هاي فرماندهي و كنترل
10- امنيت اطلاعات و ارتباطات در GIS
11-سامانه اطلاعات جغرافيايي چند بعدي
12- تكنيك هاي مكان يابي و طراحي صحنه هاي عمليات با استفاده از GIS
13- استاندارد سازي و تعامل پذيري در GIS
14- زير ساخت اطلاعات مكاني(SDI)
15- مديريت زمين، سامانه هاي اداره زمين و كاداس
16-GIS همراه و تحليل هي مكاني از راه دور
17- سنجش از دور و GIS
18- جايگاه GISدر نقشه جامع علمي كشور
 

نظرات