چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

 

محورهاي اصلي چهارمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلامامكانات و محدوديت هاي توسعه در كشور هاي اسلامي
نقش كاركرد هاي جغرافيايي در تقويت همگرايي و وحدت جهان اسلام
جايگاه جغرافيدانان و انجمن هاي جغرافيايي در نظام هاي تصميم سازي و فرآيند توسعه در كشورهاي اسلامي
فرآيند جهاني شدن و چالش هاي آن در كشورهاي جهان اسلامي
كاركرد هاي زيست محيطي و چالش آن در جهان اسلام
انرژي هاي نو و جايگاه جهان اسلام
نقش گردشگري در فرآيند همگرايي فرهنگي كشورهاي اسلامي
تغييرات اقليمي و اثرات آن بر كشورهاي اسلامي
مديريت منابع آب، چالش هاو فرصت ها در كشور هاي اسلامي
آموزش و تحقيقات جغرافيايي و چالش هاي آن در جهان اسلام
همكاري هاي منطقه اي و بين المللي رهگشاي توسعه جهان اسلام
اهميت اقتصادي و ژئو پوليتيك خليج فارس جهان اسلام
حوزه هاي تمدني كشور هاي اسلامي مبناي همكاري علمي و پژوهشي منطقه جنوب شرق كشور
احياء جاده ابريشم رهگشاي توسعه بازارهاي مشترك اسلامي
حوضه آبريز هيرمند و نقش آن در تعميق پيوندهاي تاريخي و جغرافيايي ايران و افغانستان
بهره گيري از سوابق تمدني ايران شبه قاره هند و نقش آن در پيوندهاي جهان اسلام
موقعيت ترانزيتي سيستان و بلوچستان و نقش آن در پيوندهاي جهان اسلام
موقعيت تجاري و ژئوپوليتيك بندر آزاد چابهار و نقش آن در تحكيم پيوند و توسعه جهان اسلام
امنيت و همزيستي پايدار اقوام و مذاهب اسلامي در استان سيستان و بلوچستان
اهميت اكوتوريستي و كاركردهاي زيست محيطي جنوب شرق ايران
بهره گيري ازمزيتهاي نسبي قطب چشم پزشكي استان سيستان و بلوچستان در حمايت از كشورهاي مسلمان منطقه

 

نظرات