چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

محورهاي تخصصي كنفرانس:

بازاريابي استراتژيك و استراتژي هاي بازاريابي
بازاريابي صنعتي
بازاريابي خدمات
بازاريابي بين المللي و مديريت صادرات
تحقيقات بازاريابي
پديده هاي نوين در بازاريابي
بازاريابي الكترونيكي، نظام ارتباطات يكپارچه بازاريابي ، كاربرد ابزارهاي مديريتي در بازاريابي، بازاريابي معكوس، بازاريابي موسسات غيرانتفاعي، بازاريابي نفر به نفر
مديريت فروش و تكنيكهاي مذاكره
رفتار مصرف كننده
مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
مديريت نام ونشان تجاري
اصول اخلاقي و مسئوليتهاي اجتماعي در بازاريابي
آسيب شناسي بازاريابي در ايران

نظرات