سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران

سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران

نظرات