اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاه های حرارتی (گازی، سیکل ترکیبی، بخاری)

اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاه های حرارتی (گازی، سیکل ترکیبی، بخاری)

محورهاي كنفرانس

نظريه و دانش ساخت و ساز ناب در ساخت و احداث نيروگاه
كاربرد نظريه و دانش ساخت و ساز ناب (Lean Construction) در ساخت نيروگاه
اندازه گيري و ارزيابي عملكرد در پروژه هاي احداث نيروگاه
تحليل زنجيره ارزش در ساخت و احداث نيروگاه

مديريت ساخت و احداث نيروگاه
مديريت پروژه هاي احداث نيروگاه
برنامه ريزي و كنترل پروژه در احداث نيروگاه
برنامه ريزي و كنترل ساخت تجهيزات نيروگاهي
مديريت زنجيره تأمين در ساخت تجهيزات و احداث نيروگاه ها
كاربرد مديريت دانش در صنعت نيروگاه هاي حرارتي
مديريت انتقال تكنولوژي در ساخت تجهيزات نيروگاهي
كاربرد تكنولوژي اطلاعات براي مديريت قراردادها
مهندسي، مديريت پروژه ، ايمني، سوپرويژن، راه اندازي و آموزش
توانمنديهاي ملي در ساخت تجهيزات و اجزاء نيروگاه
توليد پراكنده


ايجاد نوآوري و بهبود در تجهيزات و اجزاء نيروگاه
نوآوري در توربين هاي گاز و بخار
روشهاي افزايش عملكرد توربين هاي گازي و بخاري
قابليت بهره برداري و قابليت اعتماد توربين هاي گاز و بخار
استفاده از سوختهاي سنگين و ارزان قيمت در توربين هاي گازي
بهينه سازي طراحي و عملكرد ژنراتورها
بهينه سازي عملكرد بويلرهاي بازيافت حرارتي(HRSG)
كاربرد روشها و فناوري هاي پيشرفته در افزايش عملكرد نيروگاه هاي حرارتي
نيروگاههاي استحصال انرژيهاي نو ( خورشيدي، زمين گرمايي و ...)
توانمنديهاي داخلي در طراحي تجهيزات و اجزاء نيروگاه


ايمني، بهداشت شغلي و محيط زيست HSE
سيستمهاي مديريت HSE و توسعه پايدار
اقتصاد و سطح عملكرد HSE
معرفي تكنولوژي هاي جديد براي بهبود شرايط  HSE
شناسايي ارزيابي و كنترل ريسك حوادث و بيماريهاي ناشي از كار و حوادث زيست محيطي
نقش و جايگاه پيمانكاران در بهبود سطح عملكرد HSE
سيستم هاي مديرت HSE در كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و ايران
HSE ، بهره وري و استراتژي سازمان
HSE و بهبود كيفيت
HSE و تعالي سازماني


اقتصادي و مالي
چشم انداز مالي نيروگاه سازي توسط بخش خصوصي
روشهاي مديريت هزينه در نيروگاه سازي
كاهش ريسك در مديريت مالي نيروگاه سازي
روشهاي تأمين منابع مالي براي نيروگاه سازي
مديريت سرمايه گذاري براي توليد و فروش برق

نظرات