دومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

دومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

 

محورهاي همايش:1- آموزش ترموديناميك
2- اكسرژي
3-ترموديناميك الكتروليت ها
4-ترموديناميك غير تعادلي
5- ترموديناميك واكنش هاي شيميايي
6-ترموديناميك تعادل فازي
7-خواص ترموديناميكي سيالات نفتي
8-خواص ترموديناميكي مواد خالص و مخلوط ها
9-سيكل هاي توان و تبريد
10-شبيه سازي ملكولي
11-كاربرد ترموديناميك در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

 

نظرات