اولین کنفرانس بین المللی تصفیه فاضلاب و بازیافت آب، فناوری ها و یافته های نو

اولین کنفرانس بین المللی تصفیه فاضلاب و بازیافت آب، فناوری ها و یافته های نو

 

موضوعات و محورهاي كنفرانسمحورهاي كنفرانس با تاكيد بر پيشرفت هاي اخير و كاربرد فناوريهاي نو دربرگيرنده موارد زير مي باشد:
تصفيه فاضلاب هاي صنعتي
تصفيه فاضلاب هاي خانگي
فرايندهاي بازيافت آب
سياست گذاري ها، خط مشي ها و قوانين در مديريت پايدار
فناوري هاي نو (نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي، تكنولوژي هاي سبز،AOP، ...)
فناوري هاي غشا و جداسازي (بيوراكتور غشايي، جذب سطحي،...)
واكنش هاي شيميايي و پديده هاي انتقال در تصفيه فاضلاب و بازيافت آب
مدلسازي و شبيه سازي فرايندها
آلاينده هاي خاص (فلزات سنگين، مواد سمي و خطرناك، ...)
آموزش و مطالعات موردي

 

نظرات