دومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

دومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

محورهاي كنفرانس
جريان هاي چندفازي
جريان هاي واكنش دار
تكنولوژي هاي جداسازي
ماشين هاي دوار
انرژي و محيط زيست
جريان هاي پيچيده
تكنيك هاي مدل سازيCFD و اعتبارسنجي
 دستگاه هاي تبادل كننده حرارتي
آموزش CFD

نظرات