دومین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیکی

دومین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیکی

اهداف كنفرانس:

تبادل نظر در خصوص تحقق بندهاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه پنجم توسعه، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري
 تبادل نظر در خصوص اجراي فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري " فناوري اطلاعات و خدمات اداري" -  مواد 36، 37، 38 و 40
نقش فناوري اطلاعات  و نظام اداري الكترونيكي در تحقق اصل 44 قانون اساسي
تعامل بين دستگاه هاي اجرايي جهت تحقق نظام اداري الكترونيكي
 معرفي آخرين دستاوردهاي كاربردي نظام اداري الكترونيكي در داخل و خارج از كشور
ارائه جديد ترين نرم افزارهاي تخصصي عملياتي در حوزه نظام اداري الكترونيكي
تبادل نظر در خصوص استفاده از بستر شبكه دولت در تعاملات فراسازماني
بررسي چالشها و موانع فراروي تحقق نظام اداري الكترونيكي
 


محورهاي اصلي:

فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري « فناوري اطلاعات و خدمات اداري »:
     ماده 36-  باز بيني و اصلاح فرايندهاي انجام كار در دستگاه هاي اجرايي " مهندسي مجدد فرايندها"
     ماده 37-  باز بيني و اصلاح وب سايت هاي دستگاه هاي اجرايي
     اطلاع رساني الكترونيكي (e-information  )
     فرم هاي الكترونيكي (e- form)
     خدمات رساني الكترونيكي ( e-service )
     ماده 38-  ايجاد واحد هاي خدمات رساني الكترونيكي از طريق بخش دولتي و غير دولتي در مراكز شهرستان ها
     ماده 40-  طراحي و ايجاد پايگاه اطلاعات ايرانيان

نقش فناوري اطلاعات و نظام اداري الكترونيكي در تحقق اصل 44 قانون اساسي
نقش نظام اداري الكترونيكي در راستاي ايجاد دولت كوچك، كارا و تسهيل گر
تحول و نوسازي سازمان ها در نظام اداري الكترونيكي
مدل ها و چارچوب هاي ارائه خدمات الكترونيكي
نقش پرداخت الكترونيكي در تحقق نظام اداري الكترونيكي
لزوم تعامل الكترونيكي سازماني و فراسازماني
لزوم تدوين استانداردهاي ملي در حوزه نظام اداري الكترونيكي
لزوم ايجاد مركز يا سازماني جهت تبين استراتژي و راهبري نظام اداري الكترونيكي
مهندسي مجدد فرايندها با دگرگون سازي نظام اداري الكترونيكي
مراكز خدمات رساني الكترونيكي
معماري سازماني
ايجاد دادگاه الكترونيكي
جايگاه امضاي ديجيتال در اسناد دولتي
بيمه الكترونيكي
شهروند الكترونيكي
نقش جديد روابط عمومي ها در نظام اداري الكترونيكي
ارتباطات و سرويس هاي چند رسانه اي
نقش فناوري هاي GIS، RFID و .... در نظام اداري الكترونيكي
ويژگي ها و استانداردهاي سايت ها و پورتال هاي مطلوب جهت رسيدن به وب سايت آرماني
اتوماسيون اداري
راهكارهاي توسعه SME هاي حوزه IT در ايران
نقش نظام اداري الكترونيكي در سلامت اداري
اهميت نظام اداري الكترونيكي در تحقق تكريم ارباب رجوع
نقش بخش خصوصي در ايجاد نظام اداري الكترونيكي
تجربه ها و دستاوردهاي نظام اداري الكترونيكي داخل و خارج از كشور

نظرات