ششمین همایش موتورهای درونسوز

ششمین همایش موتورهای درونسوز

محورهاي دريافت مقالات:

1- سوخت و احتراق  در موتور هاي درونسوز
2- موتور و محيط زيست
3- موتورهاي پيشرفته و قواي محركه دو رگه
4- موتورهاي گازسوز
5- طراحي قواي محركه
6- شبيه سازي قواي محركه
7- تحليل تجربي موتور
8- مديريت موتور و نگاشت خودرو
9- مواد و فرآيندهاي ساخت قطعات
10- صدا، ارتعاش و ناهنجاري قواي محركه
11- طراحي فرايندهاي توليد موتور و ارتقاء كيفيت آن
12 – راهبردهاي موتورهاي درونسوز آينده

نظرات