نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

محورهاي ارائه مقالات:

- حمل و نقل همگاني
- سيستم هاي هوشمند حمل و نقل
- برنامه ريزي حمل و نقل
- ايمني ترافيك و ريسك
- حمل و نقل و توسعه پايدار
- مهندسي ترافيك
- اقتصاد حمل و نقل
- مديريت سيستم هاي حمل و نقل
- آموزش و فرهنگ سازي ترافيك
- قوانين و مقررات و تعامل سازمان ها در مديريت ترافيك 

نظرات