سمینار علمی و تخصصی فناوریهای نانو و زیستی در صنعت نساجی

سمینار علمی و تخصصی فناوریهای نانو و زیستی در صنعت نساجی

محور هاي اصلي كنفرانس

كاربردهاي فناوريهاي زيستي و نانو در:
منسوجات پزشكي و زيست سازگار
منسوجات هوشمند
محيط زيست ،باز يافت ،تصفيه پساب و كاهش مصرف انرژي
رنگرزي، چاپ و تكميل كالاي نساجي
منسوجات صنعتي
توليد و اصلاح خواص الياف

نظرات