چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

محورهاي ارائه مقاله

مهندسي نرم افزار
نظريه محاسبات
امنيت اطلاعات و سيستم‌هاي نرم‌افزاري
تست و ارزيابي سيستم‌هاي نرم‌افزاري
فناوري اطلاعات و معماري سازماني
مهندسي وب
پايگاه داده عملياتي و پايگاه داده تحليلي
داده كاوي
سيستم‌هاي نرم‌افزاري
مهندسي نرم‌افزار و روش‌هاي صوري
مباحث ويژه در مهندسي نرم‌افزار

سيستم‌هاي هوشمند و محاسبات نرم
هوش مصنوعي و يادگيري
بينيي ماشين و پردازش تصوير
محاسبات نرم
پردازش صوت و سيگنال
شناسيي الگو
پردازش زبان طبيعي
سيستم‌هاي چند عامله
مباحث ويژه در سيستم‌هاي هوشمند و محاسبات نرم

شبكه‌هاي كامپيوتري و سيستم‌هاي توزيعي
شبكه‌هاي كامپيوتري
انتقال داده
امنيت شبكه‌هاي كامپيوتري
محاسبات اينترنتي، مشبك، و خوشه ا‌ي
پردازش موازي و سيستم‌هاي توزيعي
مدلسازي و ارزيابي كارايي شبكه‌هاي كامپيوتري
مباحث ويژه در شبكه‌هاي كامپيوتري و سيستم‌هاي توزيعي

سيستم‌هاي ديجيتال
معماري كامپيوتر
سيستم‌هاي حسابي
قابليت اطمينان، تحمل‌پذيري اشكال، و آزمون‌پذيري
معماري سيستم‌هاي موازي
مدلسازي و ارزيابي كارايي سيستم‌هاي كامپيوتري
مدارهاي مجتمع در مقياس بسيار بزرگ
سيستم‌هاي نهفته و بي‌درنگ
سيستم‌هاي قابل پيكربندي
فنآوري‌هاي نوظهور
مباحث ويژه در سيستم‌هاي ديجيتال

فناوري اطلاعات با تأكيد بر شهر الكترونيكي
معماري سيستم هاي نرم افزاري در شهر الكترونيكي
سيستم هاي حمل و نقل هوشمند
شبكه هاي ارتباطي موبايل و بي سيم
ارتباطات سيستم هاي ترابري هوشمند
مديريت دانش در شهر الكترونيكي
اندازه گيري كيفي و كمي اثرات شهر الكترونيكي
تجارت الكترونيكي
مجتمع سازي و جستجوي اطلاعات در شهر الكترونيكي
مباحث ويژه در فناوري اطلاعات

نظرات