اولین همایش ملی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و صنایع کشور

اولین همایش ملی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و صنایع کشور

محورهاي كلي:

1- مديريت و ساماندهي
2- نيازها در مديريت و ساماندهي
3- فعاليت هاي پزشكي
4- فعاليت هاي مهندسي
5- ايمني و حوادث ناشي از كار

نظرات