دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

محورهاي تخصصي كنفرانس:

كاربرد تحقيق در عمليات در صنعت، اقتصاد و مديريت
تحليل پوششي داده ها
داده كاوي و دانش يابي
بهينه سازي پيوسته و گسسته
بهينه سازي تركيبياتي و عدد صحيح
برنامه ريزي خطي فازي
مدلسازي رياضي
بهينه سازي تصادفي
نظريه بازي ها
نظريه صف
نظريه شبكه
حمل و نقل و لجستيك
كاربرد نظريه فازي در تحقيق در عمليات
نظريه تصميم گيري
شبيه سازي
كاربرد تحقيق در عمليات در علوم كامپيوتر

نظرات