هشتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

هشتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

محورهاي تخصصي همايش:
● جايگاه صنعت و معدن در نظام ملي نوآوري ... 
● سياستگذاري وتعيين استراتژي نوآوري در راستاي رقابت پذيري در واحدهاي صنعتي و معدني ... 
● اهميت و برنامه عملياتي آينده نگاري نوآوري دررسيدن به اهداف سند چشم انداز ... 
● فرآيند ها ، روشها و ابزارهاي آينده نگاري نوآوري ... 
● سبك هاي نوين (Paradigm) در نوآوري (نوآوري باز ، خوشه هاي نوآوري ، ...) ... 
● اندازه گيري و مديريت نوآوري ... 
● دستاوردهاي نوآوري صنعتي و معدني ... 

نظرات