دومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

دومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

محورهاي كنفرانس

A - طراحي و ايمني خودرو
B - ايمني عابرين پياده و موتورسيكلت
C - ابعاد روانشناختي و جامعه شناختي
D - جايگاه پليس و مقررات راهنمايي و رانندگي
E - جايگاه نهادهاي قانونگذار و كاستي هاي قانوني
F - جايگاه آموزش و فرهنگ سازي و رسانه هاي جمعي
G - طراحي،توسعه،نگهداري و بهسازي راه
H - ايمني راه و تجهيزات و علائم ايمني
I - جايگاه امداد و نجات و فوريت هاي پزشكي
J - مديريت سوانح و هماهنگي سازمان هاي مرتبط
K - نقش سامانه هاي الكترونيكي و مخابراتي و فن آوري اطلاعات
L - جايگاه بيمه و مباحث اقتصادي
M - بررسي و ارزيابي فعاليت هاي انجام شده
 
موضوعات منتخب براي مقالات كه با اولويت پذيرفته خواهند شد:
- بررسي آماري علل تصادفات در جاده ها
- بررسي آماري علل تصادفات در خيابانهاي شهري و اطراف شهرها
- مقايسه آماري علل تصادفات در ايران با يك يا چند كشور ديگر
- مقايسه آماري علل مرگ و مير ناشي از تصادفات در ايران با يك يا چند كشور ديگر
- مقايسه تاثير وضعيت ساخت و توسعه جاده ها بر حواث رانندگي در ايران با يك يا چند كشور ديگر
- مقايسه تاثير وضعيت نگهداري و توسعه جاده ها برحوادث رانندگي در ايران با يك يا چند كشور ديگر
- مقايسه وضعيت فني خودروهاي سواري در ايران با يك يا چند كشور ديگر
- مقايسه وضعيت فني خودروهاي عمومي در ايران با يك يا چند كشور ديگر
- مقايسه وضعيت فني خودروهاي باري  در ايران با يك يا چند كشور ديگر
- بررسي تاثير عوامل انساني و  رانندگي با خودروهاي سواري در حوادث رانندگي
- بررسي تاثير عوامل انساني و رانندگي با خودروهاي عمومي در حوادث رانندگي
- بررسي تاثير عوامل انساني و رانندگي با خودروهاي باري در حوادث رانندگي
- بررسي تاثير عوامل انساني و رانندگي با موتور سيكلت ها در حوادث رانندگي
- بررسي تاثير و عوامل انساني و رانندگي با خودروهاي كشاورزي در حوادث رانندگي
- بررسي و مقايسه علائم راهنمايي رانندگي و تاثيرات آن برحوادث رانندگي در ايران با يك يا چند كشور ديگر
- بررسي و مقايسه قوانين راهنمايي رانندگي و تاثيرات آن بر حوادث رانندگي در ايران با يك يا چند كشور ديگر
- بررسي و مقايسه جرائم راهنمايي رانندگي و تاثيرات آن بر حوادث رانندگي در ايران و يك يا چند كشور ديگر
- بررسي و مقايسه خط كشي جاده ها و خيابانها و تاثيرات آن بر حوادث رانندگي در ايران و يك يا چند كشور ديگر
- بررسي و مقايسه علل و عوامل حوادث رانندگي در مناطق مختلف كشور
- بررسي و مقايسه آب و هواي مناطق مختلف كشور و تاثير آن در حوادث رانندگي
- بررسي و مقايسه فرهنگ محلي مناطق مختلف كشور و تاثير آن در حوادث رانندگي
- بررسي روشهاي افزايش ايمني و كاهش حوادث رانندگي در مناطق روستايي و كشاورزي
- بررسي روشهاي افزايش ايمني و كاهش حوادث رانندگي در مناطق نزديك شهرها
- بررسي آماري و تحليلي نوع وسائل نقليه در حوادث رانندگي
- بررسي تاثير ارتفاع خط پروژه جاده ها در مرگ و مير ناشي از حوادث رانندگي
- جستجو و نجات در تصادفات جاده اي
- امداد و نجات در تصادفات جاده اي
- وظايف تيم هاي پيش بيمارستاني (فوريتهاي پزشكي) در تصادفات جاده اي

نظرات