نخستین کنفرانس ملی ICT روستایی

نخستین کنفرانس ملی ICT روستایی

اهداف كنفرانس
*روش شناسي وتوسعه برنامه روستايي وتدوين معيارهاي الگوي كاربردي ICT درروستاها.
* ارائه وتبادل تجارب واموزه هاي ايران وجهان دربكارگيري حد اكثرقابليتهاي  ICT  روستاها.
* توليد محتوا وبومي سازي خدمات، آموزش وفرهنگ سازي واطلاع رساني همگاني.
* مهندسي مجدد فرآيند خدمات ومعرفي فرصتهاي جديد شغلي  درروستاها.
* چالش هاي قانوني وقضايي وساختاري دربكارگيري خدمات مجازي ICT درروستاها .
* توئسعه وترويج دانش راهبردي الكترونيك وكسب مهارتهاي كاربردي آن.
* شناسايي برترين ارائه دهندگان و سازمانهاي موفق درارائه و توليد خدمات محتوايي روستاها.
* روانشناسي وپويايي بهبود تعاملات انساني درتوسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات.

برنامه ها و ويژگي هاي كنفرانس
* ارائه مقالات برتر و منتخب در قالب چهار پنل تخصصي.
* ارائه چهار عنوان كارگاه آموزشي و تجارب عملي مبتني بر نياز مخاطبين كنفرانس.
* برگزاري نمايشگاه توانمندي صنايع و دستاوردهاي سازمانها و موسسات برتر.
* برگزاري نمايشگاه كتب آموزشي و نرم افزار هاي تخصصي ICT .
* اهداي جايزه "راهبرد برتر ICT روستايي" به بهترين مقاله يا تجربه ارائه شود.
* اهداي بسته آموزشي كامل كنفرانس به كليه شركت كنندگان.
* اهداي گواهينامه آموزشي معتبر به شركت كنندگان در كنفرانس.
* چاپ و توزيع تمبرويژه "ICT روستايي"با همكاري شركت پست.

 

نظرات