یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

اهداف كنفرانس:
آشنايي دانش پژوهان و متخصصين شيمي معدني با آخرين دستاوردهاي علمي پژوهشگران كشور در اين رشته و علوم وابسته به آن.
گسترش ارتباط علمي وتبادل نظر بين پژوهشگران مراكز تحقيقاتي، دانشگاهي و صنعتي در زمينه هاي مختلف دانش شيمي معدني است.


محورها و موضوعات:
محور اصلي يازدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران ايجاد بستري مناسب براي ارائه دستاوردهاي پژوهشي متخصصين شيمي معدني كشورو هم انديشي وتبادل نظرو گسترش ارتباط علمي بين پژوهشگران اين رشته از علم شيمي است.

زمينه هاي پژوهشي گوناگون وپيشرودر شيمي معدني مدرن، طيف وسيعي از موضوعات را شامل مي شودكه با به كار گيري روش ها و فناوري هاي نوين همراه است. در يازدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران دستاوردهاي پژوهشي شيميدان هاي اين رشته در زمينه ي تهيه تركيبات كمپلكس جديد و بررسي خواص و كاربرد آنها،  شيمي سوپرامولكول ها، بيوشيمي معدني، شيمي آلي فلزي و كاتاليست ها، شيمي مواد ونانو ذرات ، سينتيك و مكانيزم واكنش هاي گرمايي، نوري و الكتروشيميايي تركيبات كمپلكس و شيمي صنايع معدني ارائه خواهد شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت . 

نظرات