سومین همایش سنگهای ساختمانی، فرصتها و چالشها

سومین همایش سنگهای ساختمانی، فرصتها و چالشها

 

محور هاي همايشوضعيت موجود در صنعت سنگ در ايران و جهان و چشم انداز آينده
بررسي نام ونشان تجاري در صنعت سنگ
مديريت كيفيت در صنعت سنگ
ارتباط تكنولوژي و نانو تكنولوژي در توسعه صنعت سنگ
چالش هاي زيست محيطي پيش روي صنعت سنگ
مديريت ضايعات و استفاده بهينه از مواد
تاثير اكتشافات معدني در استخراج و ستفاده بهينه از منابع طبيعي
استانداردها و مشخصه هاي كيفي محصولات معدني و فرآوري شده و تاثير آن مواد سنگي و تاثير آن در صنعت سنگ

 

نظرات