اولین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران

اولین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران

محورهاي كنفرانس:

روبات هاي صنعتي
مكاترونيك
سيستمهاي كنترل منطقي قابل برنامه ريزي (PLC)
تحليل ، طراحي و ساخت بكمك كامپيوتر(CAD/CAM/CAE)
سيستمهاي ساخت اتوماتيك( FMS,RMS,CIM,..)
پياده سازي اتوماسيون صنعتي در سازمانهاي توليدي و خدماتي
اتوماسيون صنعتي و كيفيت پايدار
اتوماسيون  صنعتي و ايمني صنعتي
اتوماسيون صنعتي و مانيتورينگ
اتوماسيون صنعتي در كنترل فرآيند و توليد
اتوماسيون ساختماني
اتوماسيون پزشكي
مديريت اتوماسيون
اتوماسيون صنعتي
اتوماسيون صنعتي و بهينه سازي مصرف انرژي
اتوماسيون صنعتي و بهره وري در سازمانها

نظرات