نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی

نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی

محورهاي همايش:

دانش بومي و پايداري توسعه روستايي
روش‌هاي پژوهش در توسعه پايدار روستايي
نيمه تاريك مشاركت درتوسعه روستايي (مباحث انتقادي درمشاركت)
آموزش وتوسعه پايدار روستايي
برنامه ريزي در توسعه پايدار روستايي
توسعه پايدار روستايي كشور در برنامه توسعه پنجم و سند چشم انداز 1404
نقش سازمان‌هاي مردم نهاد‌(NGO) در توسعه‌ پايدار روستايي
كشاورزي و توسعه‌ پايدار روستايي
ديدگاه‌هاي پيشرو در توسعه پايدار روستايي
اقتصاد و توسعه پايدار روستايي
محيط زيست و توسعه پايدار روستايي
صنايع روستايي و توسعه پايدار
گردشگري و توسعه پايدار روستايي

نظرات