پنجمین سمینار هندسه و توپولوژی

پنجمین سمینار هندسه و توپولوژی

اهداف و چشم انداز سمينار

پنجمين سمينار هندسه و توپولوژي (GT5) يكي از سمينارهاي تخصصي دو سالانه است كه توسط انجمن رياضي ايران (IMS) راه اندازي شده است. در طول ده سال گذشته، اين سمينار موقعيت خوبي را براي تبادل نظر، مباحثه و همكاري در زمينه توپولو‍‍ژي و هندسه فراهم ساخته است. از رياضيدانان علاقه مند دعوت مي شود كه در اين محفل شركت كنند. زبان رسمي سمينار انگليسي و فارسي است، اما مقالات به زبان فرانسه نيز براي ارائه پذيرفته مي شوند.

مباحث تحت پوشش اين سمينار دو سالانه شامل همة موضوع هايي است كه به شكل وسيع مربوط به هندسه است، كميتة علمي پنجمين سمينار هندسه و توپولوژي (GT5) آرزومند است مقالات پژوهشي اصيل به وي‍‍ژه در زمينه هاي زير دريافت نمايد ( اما زمينه ها منحصر به اينها نيستند و نويسندگان مقالات مختار هستند در زمينه هاي ديگري از هندسه و توپولو‍ژي مقاله ارسال كنند):

مباحث سنتي توپولوژي و هندسه از قبيل :
توپولوژي تركيبياتي و عمومي، توپولوژي جبري، توپولوژي ديفرانسيل، هندسة خمينه هاي حقيقي و مختلط، هندسة جبري، فضاهاي مختلط، گروهها و جبرهاي لي، نظرية بافه و كوهومولوژي، جبر همولوژي، آناليز هندسي، هندسة ناجابجايي، هندسة تصويري و غيره.


مسائل بين رشته اي كه هندسه و توپولوژي را در فنآوري روز و رياضيات كاربردي دخالت ميدهند از قبيل :
فيزيك نظري، مكانيك كلاسيك و كوانتومي، فنآوري اطلاعات (IT)، زيست-رياضي، پردازش تصوير، علوم رايانة نظري، رباتيك، رياضيات بازرگاني و اقتصاد، هندسة محاسباتي و غيره.


جلوه هاي توپولوژي در سامانه هاي پويا:
ديناميك توپولوژيك، ديناميك گسسته، ديناميك تمام ريخت ( هولومورف)، هندسه ي برخال ( فراكتال ) و غيره.

نظرات