نخستین همایش آسیبهای پنهان

نخستین همایش آسیبهای پنهان

اهداف همايش:
آسيب هاي اجتماعي در روند رو به گسترش خويش فراتر از اقشار ، جنس ، گروه هاي سني و شغلي و ... عمل مي كنند. بر همين اساس و نيز بر طبق اصول پيشگيري و مراحل آن اهدافي طرح شدند كه عبارتند از:
1- معرفي و شناخت آسيب هاي پنهان مدرن و در حال گسترش در جامعه
2- شناخت علل و زمينه هاي بروز آسيب هاي پنهان
3- ارائه راه حل هاي كاربردي و تخصصي جهت جلوگيري از آسيب هاي پنهان
4- ارتقاي سطح آگهي هاي جامعه نسبت به اين آسيب ها
5- معرفي آسيب هاي پنهان بطور ويژه به قشر جوان و نوجوان

محورهاي همايش:
آسيب هاي پنهان گستره ي بسيار متنوعي دارند و شامل همه آسيب هاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، قضايي و رواني و ... مي شوند. بر همين اساس ، خود را ملزم به تعيين صفت براي عنوان همايش شديم و بر اساس نياز روز صفت اجتماعي مزين نام همايش شد. اما چون صفت اجتماعي نيز خود مي تواند كلي باشد در نهايت بدو صفت جزئي در محورها تبديل شدند ، كه عبارتند از:
الف: بخش اجتماعي:
- اينترنت( چت، ازدواج هاي اينترنتي، گردشگري مبتذل ، هرزه نگاري و اعتياد به اينترنت)
- موبايل(بلوتوث)
مواد مخدر(مواد مخدر جديد و اعتياد آور)
خيابانگردي(دوست يابي هاي موقت، مزاحمت هاي خياباني و روابط نامتعارف)
بازيهاي رايانه اي

ب: بخش فرهنگي:
سوءاستفاده از باورهاي اعتقادي
موسيقي(موسيقي هاي مدرن و وارداتي)
حجاب(حجاب گريزي، حجاب ستيزي ، مدگرايي و بد حجابي)
ماهواره (تبعات فرهنگي وكانال هاي مبتذل)

نظرات