دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن

دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن

 محورهاي همايش:
1- ارزيابي و مطالعه پديده خشكسالي ( شاخص ها،  مدل سازي و پيش بيني، پهنه بندي، پايش و اطلاع رساني)
2- خشكسالي و پيامدهاي آن (زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي و ....)
3- راهكارهاي كاهش اثرات خشكسالي (كشاورزي، منابع طبيعي و آبخيزداري، دامپروري،  فضاي سبز،  شرب و صنعت )
4- راهكارهاي جبران خسارت ناشي، از خشكسالي(بيمه، توزيع اعتبارات و .....)
5- مديريت خشكسالي ( ريسك، بحران و تجارب ساير كشورها )
6- برنامه ريزي و مديريت بهينه كمي و كيفي منابع آب 
7- اقتصاد آب (عرضه و تقاضا، بهره وري و سياستها، آب مجازي و ...)
8- راهكارهاي بهينه سازي مصرف آب ( راندمان، كارايي مصرف آب، الگوي كشت و ...)
9- نقش مشاركت بهره برداران و سازمانهاي مردم نهاد در مديريت خشكسالي
10- راهكارهاي استفاده بهينه از آبهاي نامتعارف به عنوان منبع آب پايدار( آبهاي شور، پساب فاضلاب شهري و صنعتي 
11- آمايش سرزمين در رابطه با خشكسالي ( طرح هاي توسعه،  مديريت جامع و پايدار منابع )

نظرات